Python Module Index

r
 
r
rikai
    rikai.conf
    rikai.contrib
    rikai.contrib.datasets
    rikai.contrib.datasets.coco
    rikai.contrib.tfhub
    rikai.contrib.tfhub.tensorflow
    rikai.contrib.tfhub.tensorflow.ssd
    rikai.contrib.torch
    rikai.contrib.torch.detections
    rikai.contrib.torch.transforms
    rikai.contrib.torch.transforms.fasterrcnn_resnet50_fpn
    rikai.contrib.torch.transforms.ssd
    rikai.contrib.torchhub
    rikai.contrib.torchhub.pytorch
    rikai.contrib.torchhub.pytorch.vision
    rikai.contrib.torchhub.pytorch.vision.resnet
    rikai.contrib.video
    rikai.contrib.video.functions
    rikai.exceptions
    rikai.internal
    rikai.internal.reflection
    rikai.internal.uri_utils
    rikai.io
    rikai.logging
    rikai.mixin
    rikai.numpy
    rikai.parquet
    rikai.parquet.dataset
    rikai.parquet.resolver
    rikai.parquet.writer
    rikai.pytorch
    rikai.pytorch.data
    rikai.pytorch.models
    rikai.pytorch.models.convnext
    rikai.pytorch.models.efficientnet
    rikai.pytorch.models.fasterrcnn
    rikai.pytorch.models.feature_extractor
    rikai.pytorch.models.keypointrcnn
    rikai.pytorch.models.maskrcnn
    rikai.pytorch.models.resnet
    rikai.pytorch.models.retinanet
    rikai.pytorch.models.ssd
    rikai.pytorch.models.ssd_class_scores
    rikai.pytorch.models.torch
    rikai.pytorch.pandas
    rikai.pytorch.transforms
    rikai.pytorch.vision
    rikai.sklearn
    rikai.sklearn.models
    rikai.spark
    rikai.spark.functions
    rikai.spark.functions.geometry
    rikai.spark.functions.io
    rikai.spark.functions.vision
    rikai.spark.sql
    rikai.spark.sql.codegen
    rikai.spark.sql.codegen.base
    rikai.spark.sql.codegen.dummy
    rikai.spark.sql.codegen.fs
    rikai.spark.sql.codegen.mlflow_logger
    rikai.spark.sql.codegen.pytorch
    rikai.spark.sql.codegen.sklearn
    rikai.spark.sql.codegen.testing
    rikai.spark.sql.exceptions
    rikai.spark.sql.generated
    rikai.spark.sql.generated.RikaiModelSchemaLexer
    rikai.spark.sql.generated.RikaiModelSchemaParser
    rikai.spark.sql.generated.RikaiModelSchemaVisitor
    rikai.spark.sql.model
    rikai.spark.sql.schema
    rikai.spark.types
    rikai.spark.types.geometry
    rikai.spark.types.video
    rikai.spark.types.vision
    rikai.spark.utils
    rikai.tensorflow
    rikai.tensorflow.models
    rikai.testing
    rikai.testing.asserters
    rikai.testing.utils
    rikai.types
    rikai.types.geometry
    rikai.types.rle
    rikai.types.video
    rikai.types.vision
    rikai.viz